Inicjatywa obywatelska ws zmiany ustawy o PSP

Inicjatywa obywatelska ws zmiany ustawy o PSP

Proponowane zmiany w ustawie zakładają m.in. zmianę zasad ustalania wysokości uposażenia funkcjonariuszy w okresie choroby, a także zmianę zasad ustalania wysokości dodatków do uposażenia należnych za służbę w godzinach przekraczających ustawowy wymiar czasu służby oraz za służbę w porze nocnej. Projekt przewiduje również wprowadzenie przerw w czasie służby dla funkcjonariuszek karmiących piersią oraz prawo funkcjonariusza do odwołania od decyzji przełożonego o przyznaniu, obniżeniu lub odmowie przyznania nagrody rocznej.

Komitet Inicjatywy Obywatelskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o Służbie Więziennej musi zebrać 100 tys podpisów. Przyłączamy się do apelu, podpisz się i wspomóż służby mundurowe. Mamy jeszcze dwa miesiące.

Jeżeli poniższa ustawa weszłaby w życie wtedy strażakowi wykonującemu służbę w porze nocnej przysługiwałaby rekompensata pieniężna za każdą godzinę w wysokości 20% z 1/168 uposażenia należnego strażakowi na ostatnio zajmowanym stanowisku w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.

Strażak przebywający na zwolnieniu lekarskim trwającym łącznie do 90 dni w ciągu roku kalendarzowego zachowałby prawo do 100% uposażenia.

W nadgodzinach rekompensata pieniężna, za jedną godzinę służby, stanowiłaby 1/168 uposażenia należnego strażakowi na ostatnio zajmowanym stanowisku w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.

Inne równie ważne kwestie można znaleźć w poniższym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o Służbie Więziennej. Poniżej prezentujemy tylko wycinek ustawy dotyczący Państwowej Straży Pożarnej.

PROJEKT

USTAWA

z dnia {dzień, miesiąc i rok}

o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o Służbie Więziennej

Art. 3

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 i 1351, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 35:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Strażak-kobieta karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw podczas służby wliczanych do czasu służby. Strażak-kobieta karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw podczas służby, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek strażaka-kobiety udzielane łącznie.

1b. Strażakowi-kobiecie pełniącej w danym dniu służbę przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas jej służby nie przekracza w danym dniu 6 godzin, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.”,

b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Strażakowi wykonującemu służbę w porze nocnej przysługuje rekompensata pieniężna za każdą godzinę służby w porze nocnej w wysokości 20 % z 1/168 uposażenia należnego strażakowi na ostatnio zajmowanym stanowisku w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.”,

2) po art. 57c dodaje się art. 57d w brzmieniu:

„57d. Przełożony jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Przepisy art. 943 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje się odpowiednio.”;

3) art. 88 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uposażenie zasadnicze strażaka wzrasta z tytułu wysługi lat w Państwowej Straży Pożarnej o 2% po 2 latach służby i o dalszy 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 35% po 35 latach służby.”

4) w art. 93 ust. 1 po pkt 4a dodaje się pkt. 4b w brzmieniu:

„4b) rekompensata pieniężna za służbę w porze nocnej, o której mowa w art. 35 ust. 8a;”;

5) w art. 95 po ust. 8a dodaje się ust. 8b w brzmieniu:

„8b. Od decyzji przełożonego o przyznaniu, obniżeniu lub odmowie przyznania nagrody rocznej strażakowi służy odwołanie do wyższego przełożonego.”;

6) art. 97c otrzymuje brzmienie:

„1. Rekompensata pieniężna, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4a, za jedną godzinę służby, stanowi 1/168 uposażenia należnego strażakowi na ostatnio zajmowanym stanowisku w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.

2. Rekompensatę pieniężną, o której mowa w art. 97c ust. 1 i art. 93 ust. 4b wypłaca się do końca kwartału następującego po okresie rozliczeniowym, lecz nie później niż w dniu zwolnienia ze służby.”;

7) w art. 105b po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1 - trwającym łącznie do 90 dni w ciągu roku kalendarzowego - strażak zachowuje prawo do 100% uposażenia.”.

Wskazówki dotyczące zbierania podpisów i wypełniania list poparcia obywateli

 1. W miejscu zbierania podpisów obywateli musi być wyłożony do wglądu projekt ustawy.

 2. Obywatel udziela poparcia projektowi ustawy, wpisując (czytelnie!) na wykazie, obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy) oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis.

 3. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa komitetu i tytuł projektu ustawy, której obywatel udziela poparcia (niedopuszczalne jest dodawanie kolejnych wierszy na odwrotnej stronie lub dodatkowych arkuszach).

 4. Zaleca się dążenie do zamknięcia listy 10-ma kompletnymi wpisami (ułatwi to czynności związane liczeniem głosów poparcia).

 5. Warto zebrać większą niż wymagana ilość podpisów na wypadek, gdyby część została zweryfikowana negatywnie.

 6. Numer arkusza (na dole każdego arkusza) wypełnia przedstawiciel Komitetu, dokonujący weryfikacji list i liczenia głosów poparcia dopiero po zebraniu wszystkich podpisów i w ten sposób, aby numeracja arkuszy była spójna.

 7. Podstawowe uchybienia stwierdzane przy weryfikacji list:

 • nieczytelny wpis

 • niekompletny adres (brak wpisu miejscowości lub kodu pocztowego)

 • wstawianie odnośników (-,,-) w polu adresowym w przypadku powtarzania się tego samego adresu zamieszkania zamiast wpisania pełnego adresu

 • brak numeru PESEL lub podpisu

 1. Pozostałe podpisy (w celu osiągnięcia liczby 100 000) muszą być zebrane w przeciągu 3 miesięcy od wydania przez Marszałka Sejmu postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu.

Poniżej prezentujemy potrzebne pliki do zbierania podpisów:

http://www.zzsflorian.pl/files/file/inicjatywa_obywatelska/arkusz_do_zbierania_podpisow.doc

http://www.zzsflorian.pl/files/file/inicjatywa_obywatelska/projekt_inicjatywy_obywatelskiej.doc

http://www.zzsflorian.pl/files/file/inicjatywa_obywatelska/uzasadnienie_projektu_inicjatywy_obywatelskiej.doc

Strażacki.pl

Proponowane zmiany w ustawie zakładają m.in. zmianę zasad ustalania wysoko

Galeria

Czytaj również