Kraj

Najnowsze zmiany w projekcie Ustawy o OSP z dnia 11 października 2021 r

Najnowsze zmiany w projekcie Ustawy o OSP z dnia 11 października 2021 r

W dniu dzisiejszym (tj. 13.10.2021) Państwowa Straż Pożarna opublikowała projekt Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Istotą Ustawy jest uregulowanie i podniesienie statusu prawnego jednostek OSP w jednym akcie prawnym rangi ustawowej. 

Gotowy dokument w porównaniu z wcześniejszymi projektami zawiera generalnie te same zagadnienia, tylko że inaczej sformułowane i zapisane w innej kolejności. Są też jednak nowości jak m.in. określenie konkretnej stawki dodatku emerytalnego za udział w działaniach ratowniczych.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych punktów z nowej ustawy.

1) Ochotnicze Straże Pożarne zrzeszają członków Ochotniczych Straży Pożarnych, zwanych dalej „strażakami OSP”. 

2) Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przy pomocy wskazanego zastępcy, zapewnia wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych, w celu realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej, a także współdziałanie ze związkami i stowarzyszeniami zrzeszającymi Ochotnicze Straże Pożarne. 

3) Gmina jest zobowiązana do zawarcia z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi, działającymi na jej terenie, umowy zawierającej zapisy dotyczące podejmowanych działań wynikających z art. 3 oraz dotyczące zobowiązań wynikających z art. 10 ust. 1, 3, 4, 6 i 7. 

4) Do udziału w działaniach ratowniczych prowadzonych przez Ochotnicze Straże Pożarne uprawnieni są strażacy OSP, zwani dalej „strażakami ratownikami OSP”. 

5) Kandydatem na strażaka ratownika OSP może być strażak OSP w wieku od 16 do 18 lat, który za zgodą jednego z rodziców, opiekunów prawnych albo opiekunów faktycznych został dopuszczony do szkolenia podstawowego przygotowującego do udziału w działaniach ratowniczych. 

6) Strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 200 zł. 

7) Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który: 
- czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych: 
a) w przypadku mężczyzn przez co najmniej 25 lat, 
b) w przypadku kobiet przez co najmniej 20 lat; 

- osiągnął: 
a) w przypadku mężczyzn 65 rok życia, 
b) w przypadku kobiet 60 rok życia 

8) Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych jest: 
- od 1 stycznia 2022 roku – dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną; 

- od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2021 roku – dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną lub pisemne oświadczenie trzech świadków, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i 5; 

- do 31 grudnia 2011 roku – pisemne oświadczenie trzech świadków, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i 5. 

dokument zawierający Ustawę - pobierz

Strażacki.pl

WCzytaj również