Woj. małopolskie

Podsumowanie działalności Ośrodka Szkolenia KW PSP w Krakowie w 2021r.

Podsumowanie działalności Ośrodka Szkolenia KW PSP w Krakowie w 2021r.

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie pomimo trudności związanych z organizacją szkoleń, jakie spowodowały obostrzenia pandemiczne przeprowadził w 2021 roku szereg szkoleń z zakresu podstawowego, specjalistycznego oraz w ramach doskonalenia zawodowego w formie stacjonarnej oraz z wykorzystaniem systemu wideokonferencyjnego i platformy e-learningowej.

W 2021 r. zrealizowane zostały następujące: szkolenia, warsztaty tematyczne oraz zgrupowania kondycyjno-szkoleniowe:

 • 3 szkolenia doskonalące z zakresu ewakuacji z kolei linowych - 36 strażaków OSP,
 • 2 kurs UDT – Napełnianie zbiorników ciśnieniowych – 40 strażaków PSP,
 • 2 kursy z zakresu obsługi podestów ruchomych przejezdnych – 42 strażaków  PSP,
 • 2 szkolenia specjalistyczne ratowników wysokościowych KSRG  - 21 strażaków PSP,
 • 2 szkolenia w zakresie hakowego – sygnalisty – 38 strażaków  PSP,
 • 2 szkolenia doskonalące z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym – 17 strażaków OSP,
 • 1 szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG – 12 strażaków OSP,
 • 1 szkolenie z ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym – 16 strażaków PSP,
 • 4 szkolenia metodyczne z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym dla instruktorów szkół PSP i ośrodków szkolenia KW PSP – 47 strażaków PSP,
 • 1 szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych – 17 strażaków PSP,
 • 1 szkolenie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym – 20 strażaków PSP,
 • 1 kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP – 4 strażaków PSP,
 • 19 egzaminów potwierdzających posiadanie tytułu ratownika KPPE – 441 strażaków PSP,
 • 1 szkolenie z reagowania na zdarzenia radiacyjne – 21 strażaków  PSP,
 • 5 szkoleń specjalistycznych kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną – 61 strażaków PSP oraz 9 strażaków OSP,
 • 1 warsztaty z ratownictwa medycznego – 95 strażaków PSP,
 • 4 zgrupowanie kondycyjno - szkoleniowe dla SGRWN Małopolska – 83 strażaków PSP,
 • 2 warsztaty tematyczne dla SGRWN – 38 strażaków PSP,
 • 1 warsztaty tematyczne SGRT – 50 strażaków PSP,
 • 1 warsztaty tematyczne SGPRT – 30 strażaków OSP,
 • 2 szkolenia z obsługi wózków widłowych jezdniowych – 10 strażaków PSP,
 • 1 szkolenie konserwatorów wózków widłowych – 4 strażaków PSP

33 przedsięwzięcia z zakresu psychoedukacji – 333 strażaków PSP:

 • 18 szkoleń doskonalących dla funkcjonariuszy pełniących służbę w podziale bojowym PSP - udzielanie wsparcia psychicznego na miejscu zdarzenia – 192 strażaków  PSP,
 • 15 szkoleń - Alkohol, a środowisko pracy – 141 strażaków PSP

68 szkoleń z zakresu współpracy załogami LPR – 1200 strażaków PSP i OSP:

 • 20 szkoleń doskonalących dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (część teoretyczna) – 230 OSP,
 • 43 szkolenia doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – 195 PSP, 693 OSP (e-learning),
 • 5 szkolenia doskonalące dla strażaków spoza KSRG z zakresu współdziałania z SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – 109 OSP (e-learning).

Szkolenie w zakresie przygotowania funkcjonariuszy Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych do działań ratowniczych związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2. Przedmiotowe działanie zrealizowane zostało we współpracy z Wydziałem Zamówień Publicznych oraz Komendą Miejską PSP w Krakowie w ramach projektu pn. "Zwiększenie skuteczności reagowania ukraińskich służb ratowniczych na sytuacje kryzysowe - etap IV" finansowanego ze środków programu Polska Pomoc Rozwojowa.

W 2021r. przeprowadzono 206 testów w komorze dymowej dla 473 strażaków  PSP oraz dla 2251 strażaków  OSP.

W roku 2021r. łącznie zrealizowano przez komendy powiatowe/miejskie PSP woj. małopolskiego pod nadzorem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 132 szkolenia dla członków OSP, podczas których przeszkolono 3085 druhów:

 • 76 szkoleń podstawowych strażaków ratowników OSP dla 2026 strażaków OSP,
 • 10 szkoleń kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP dla 246 strażaków OSP,
 • 5 szkoleń z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP dla 105 strażaków OSP
 • 31 szkoleń kierujących działaniem ratowniczym OSP dla 549 strażaków OSP,
 • 10 szkolenia naczelników OSP dla 159 strażaków OSP,

W 2021r. w woj. małopolskim zostało wdrożone szkolenie e-learningowe w zakresie części teoretycznej szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, którego celem było usprawnienie organizacji szkoleń dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z woj. małopolskiego w oparciu o technologię e-learningu. 

W styczniu 2021r. przeprowadzone zostało również szkolenie z procesów dopuszczenia wyrobów do stosowania w ochronie przeciwpożarowej oraz wydawania opinii technicznych dla używanych pojazdów pożarniczych sprowadzonych z zagranicy. Ze względu na trwający stan pandemii szkolenia zostały zorganizowane za pomocą systemu wideokonferencyjnego i skierowane były do kadry Państwowej Straży Pożarnej realizującej zadania logistyczne. Do udziały w szkoleniu nt. „Opinii technicznych dla używanych pojazdów pożarniczych sprowadzonych z zagranicy” zaproszeni zostali również komendanci gminni OSP z terenu woj. małopolskiego oraz przedstawiciele  Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego.

Dodatkowo w ramach doskonalenia zawodowego dla strażaków pełniących służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych oraz strażaków systemu codziennego wyznaczonych do bezpośredniego udziału  w działaniach ratowniczych zorganizowano łącznie  10 szkoleń  z wykorzystaniem systemu wideokonferencji. Zakres tematyczny obejmował szereg zagadnień m. in.:

 • zasady funkcjonowania Plutonu Medyk,
 • zasady organizacji ratownictwa wodnego,
 • funkcjonowanie systemu gaśniczo - tnącego "COBRA",
 • znowelizowane zasady organizacji ratownictwa wysokościowego,
 • metody ograniczenia skutków powodzi,
 • urządzenia pomiarowe stosowane w PSP,
 • zasady postępowania podczas interwencji wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych,
 • wykonywanie czynności w fazie końcowej podczas akcji ratowniczo-gaśniczej,
 • znowelizowane zasady organizacji ratownictwa medycznego,
 • zasady organizacji i funkcjonowania systemu pomocy psychologicznej w PSP.

Opracowanie: Zespół Prasowy MKW PSP
Foto: Archiwum KW PSP w Krakowie

Strażacki.pl

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej StrażyCzytaj również