Biebrzański Park Narodowy

Strażackie kontrole i ćwiczenia na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego

Strażackie kontrole i ćwiczenia na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego

W związku z utrzymującym się wysokim zagrożeniem pożarowym w lasach funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Sokółce oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej prowadzą działania kontrolne połączone z rozpoznaniem operacyjnym na terenach leśnych w powiecie sokólskim.

W lipcu br. funkcjonariusz pionu kontrolno-rozpoznawczego przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w lasach administrowanych przez Nadleśnictwo Supraśl oraz na obszarach Biebrzańskiego Parku Narodowego. W trakcie prowadzonych czynności sprawdzano i oceniano poziom przygotowania i możliwości Lasów Państwowych i Parków Narodowych do walki z pożarami, które są szczególnie groźne podczas suszy oraz stan zabezpieczenia obszarów przyrodniczych, w tym min. dojazdy pożarowe, oznakowanie tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, stan i wyposażenie w sprzęt do zwalczania pożarów, a także sposób wywiązywania się zarządców z nałożonych obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Natomiast strażacy JRG Sokółka przeprowadzili ćwiczenia doskonalące sprawdzające możliwości prowadzenia działań gaśniczych na obszarach leśnych, podczas których jednocześnie dokonali lustracji kompleksów leśnych. W trakcie prowadzonych ćwiczeń i rekonesansu szczególną uwagę zwracano na:

  • stan i przejezdność dróg przeciwpożarowych,
  • stan przeciwpożarowych zbiorników wodnych,
  • możliwość dojazdu do punktów czerpania wody oraz możliwość poboru wody z tych zbiorników.

W trakcie ćwiczeń doskonalono i sprawdzano również:

  • umiejętności czytania przez strażaków map leśnych i cyfrowych oraz korzystania z nich podczas dojazdu do pozorowanego miejsca zdarzenia,
  • umiejętności organizacji zaopatrzenia wodnego na obszarach leśnych,
  • możliwości taktyczno-techniczne samochodów ratowniczo-gaśniczych znajdujących się na wyposażeniu JRG.

Działania prowadzone przez straż pożarną powiatu sokólskiego mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego obszarów przyrodniczych, sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez właścicieli, doskonalenie taktyki prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz współpracy ze służbą leśną i parkową.

Celem wszystkich powyższych działań jest poprawa stanu ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych i bagiennych na terenie powiatu sokólskiego.

Źródło: KP PSP Sokółka

Strażacki.pl

W związku z utrzymującym się wysokim zagrożeniem pożarowym w lasach fu

Galeria

Czytaj również