Wrocław

Współdziałanie strażaków i żołnierzy

Współdziałanie strażaków i żołnierzy

28 lipca 2020 w KW PSP we Wrocławiu odbyło się spotkanie z udziałem zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP, st. bryg Bogusława Bruda, z delegacją 161 Batalionu Lekkiej Piechoty WP, której przewodniczył ppłk. Marek Czachor. Obecne spotkanie było kontynuacją wcześniejszych kontaktów na szczeblu wojewódzkim, nawiązanych w ramach porozumienia o współpracy zawartego między komendantem głównym PSP, a dowódcą WOT.

Celem nadrzędnym kolejnych spotkań dolnośląskich strażaków i żołnierzy jest wypracowanie takiego kształtu współdziałania, który przełoży się na prowadzenie wspólnych i efektywnych działań ratowniczych. Jak to lapidarnie ujęto podczas spotkania, sens wzajemnych kontaktów na ich obecnym poziomie wynika z faktu, że żołnierze pomagają strażakom w działaniach ratowniczo – gaśniczych, a strażacy ich szkolą. A zatem istota obecnych uzgodnień sprowadza się do organizacji szkoleń na możliwie wysokim poziomie, co w konsekwencji będzie służyła wzrostowi skuteczności wspólnie prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych.

Pierwsze bardzo konstruktywne spotkanie poświęcone wypracowaniu najlepszego modelu szkoleń, zostało przeprowadzone 5 lipca na terenie koszar wrocławskiej jednostki WOT. Obecne, które wspólnie oceniono jako bardzo pożyteczne, zakończyło się nie tylko konkretnymi wnioskami do szkolenia, ale też decyzją, że ten dialog będzie miał swoją kontynuację zaplanowaną na 23 sierpnia br.

Oczywiście wszystkie wnioski i propozycje rozwiązań będą jeszcze szczegółowo omawiane, ale już dziś widoczny jest wspólny cel tych wysiłków. Jest nim bardzo wymierne współdziałanie strażaków i żołnierzy w prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczych np. podczas powodzi, rozległych pożarów lasów itp. A to będzie służyło wspólnej sprawie coraz lepszej ochrony ludności i środowiska naturalnego.

 

Źródło: https://www.straz.gov.pl/

Strażacki.pl

28 lipca 2020 w KW PSP we Wrocławiu odbyło się spotkanie z udziałem zas

Czytaj również