Regulamin

Regulamin dotyczący korzystania z Portalu Strażaków - Strazacki.pl
(poniżej, w kolejnym dziale można znaleźć regulamin dotyczący organizowanych konkursów oraz sklepu z gadżetami)

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Portal Strazacki.pl na rzecz jego użytkowników, polegających na umożliwieniu czytelnikom bezpłatnego dokonywania wpisów – artykułów, newsów, linków, a także komentowania materiałów oraz zamieszczania zdjęć i filmów na stronach Portalu.


2. Portal Strazacki.pl jest własnością firmy Brand Active Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Al. Armii Krajowej 4a/134, 35-307 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000617468, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, NIP 8133721435, REGON 364434771.


3. Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

 • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów Portalu znajdującego się pod adresem www.strazacki.pl,
 •  Wydawca - właściciel portalu,
 •  Redakcja - osoby czuwające nad prawidłowym działaniem Portalu,
 •  Portal – portal internetowy znajdujący się pod adresem www.strazacki.pl.

4. Korzystając z Portalu Strazacki.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem.

5. Wymagania niezbędne w celu skorzystania z Portalu: komputer, dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa.

6. Dostęp do Portalu Strazacki.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Użytkownicy którzy założą konto w Portalu mogą używać na stronach Portalu zarezerwowanych dla nich loginów. Strazacki.pl może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów oraz zdjęć na stronach Portalu od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w Portalu Strażacki.pl.

7. Użytkownik publikuje swoje teksty i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści komentarzy zamieszczonych przez użytkowników na stronach Portalu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Etykiety oraz propagujących przemoc i łamanie prawa.

9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu komentarzy, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego), osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego). Komentarze zawierają w sobie ujawniony fragment adresu IP. Celem takiego ujawnienia jest przypomnienie, że nikt nie jest w sieci anonimowy.

10. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu komentarzy, które zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.).

11. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu komentarzy, które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).

12. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu przekazów reklamowych oraz komentarzy, które zawierają linki do prywatnych stron internetowych.

13. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 8, 9, 10, 11 i 12 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa na Portalu, w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 8, 9, 10, 11 i 12 regulaminu.

14. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie Portalu przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Redakcję zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 8, 9, 10, 11 i 12 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora Portalu wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.

15. Publikując dowolne informacje (teksty, fotografie, filmy i inne) na Portalu, użytkownik wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie opublikowanych informacji przez Redakcję, w szczególności w celu publikacji w mediach współpracujących z Portalem. Użytkownik nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

16. Redakcja nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

17. Korzystanie z materiałów publikowanych na łamach Portalu Strażaków – Strazacki.pl:

Chcąc wykorzystać materiał lub zdjęcia, które zamieszczone są na portalu, zainteresowany musi zgłosić zapytanie za pomocą poczty elektronicznej na . W wiadomości prosimy o podanie:

-imienia, nazwiska i nr telefonu,

-w jakim celu i gdzie materiał zostanie opublikowany,

Materiały publikowane ze Strażackiego muszą zawierać aktywny odnośnik do strony www.strazacki.pl oraz nazwę autora. Tekst ani zdjęcia nie mogą być przerabiane.

18.Dodawanie materiałów za pomocą Punktu Alarmowego:

Co powinien zawierać materiał?

-Treść to podstawa. (artykuł powinien zawierać m.in.: co się wydarzyło, czy były osoby poszkodowane, kto uczestniczył w działaniach itp.

-minimum dwa akapity treści (nie jednozdaniowe),

-opisywanie zdarzeń w formie bezosobowej (tzn nie piszemy: nasza jednostka wyjechała... itp.)

-zdjęcia o rozdzielczości min. 800x600px, dobrej jakości.

Jakich materiałów oczekujemy?

-artykuły z różnego rodzaju imprez branżowych,

-zawody pożarnicze i inne,

-manewry,

-szkolenia,

-pokazy,

-wydarzenia z życia OSP i PSP,

-materiały ze zdarzeń, w których interweniowała straż pożarna (tutaj trzeba zaznaczyć, że nie będziemy dodawać akcji z pożarów traw, śmietników czy kolizji drogowych - takich zdarzeń dziennie w całej Polsce jest kilkaset. Chyba, że dana akcja jest inna niż wszystkie. Oczywiście, pożar drzewa może być spektakularną akcją, którą czytelnicy będą chcieli zobaczyć i taką właśnie możemy dodać).

Data materiału:

-prosimy o przesyłania materiałów ze „świeżych” akcji, max dwa dni wstecz.

Materiały, które nie spełnią tych zasad nie będą publikowane.

19. Redakcja dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu oraz udzieli niezbędnej pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

20. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Portalu oraz możliwości usuwania artykułów i zdjęć bez podawania przyczyn.

21. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Strażacki.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

22. Informacje publikowane w serwisie mają charakter informacyjny. Autorzy artykułów oraz operator serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w prezentowanych materiałach.

 

Regulamin dotyczący konkursów organizowanych na Portalu.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywają się konkursy na Portalu: zasady ich publikowania, emitowania i rozstrzygania.

 2. Organizatorem konkursów jest Redakcja Portalu. W przypadku konkursów sponsorowanych współorganizatorem konkursu jest fundator nagrody.

 3. Regulamin dotyczy wyłącznie konkursów publikowanych na Portalu. Za treści publikowane w konkursach odpowiada Redakcja.

4. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach pod artykułem konkursowym.

5. W każdym publikowanym artykule konkursowym powinny być wymienione nagrody możliwe do zdobycia, sposób rozstrzygnięcia konkursu oraz termin jego rozwiązania.

6. W konkursie biorą udział osoby, które wysłały zgłoszenie konkursowe drogą mailową na adres wskazany w artykule.

7. Zgłoszenie konkursowe musi spełniać wymagania formalne:
- musi być wysłane na właściwy adres e-mail
- musi być właściwie zatytułowane
- w treści zawierać odpowiedź konkursową oraz imię i nazwisko wysyłającego zgłoszenie (chyba że osobny regulamin konkursu mówi inaczej).

8. Udział w konkursach jest bezpłatny.

9. Z udziału w konkursie wyłączona jest Redakcja Portalu i ewentualny sponsor nagrody.

10. W konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie konkursowe wysłane przez użytkownika Portalu.

11. Wszystkie zgłoszenia budzące zastrzeżenia Redakcji co do autentyczności bądź uczciwości użytkownika nie będą brały udziału w konkursie.

12.W konkursie nie biorą udziału zgłoszenia konkursowe przesłane po terminie wyznaczonym przez Redakcję.

13. Wyłączne prawo do rozstrzygnięcia konkursu ma Redakcja (bądź osoba przez nią wyznaczona) wraz z ewentualnym fundatorem nagrody. O zwycięstwie w konkursie decyduje komisja konkursowa składająca się co najmniej z dwóch osób z zespołu redakcyjnego Portalu. Dokonuje ona oceny merytorycznej odpowiedzi nadesłanych na konkurs i wyłania zwycięzców.

14. W przypadku rozwiązania konkursu zasadą „kto pierwszy ten lepszy”, wygrywa czytelnik, którego zgłoszenie konkursowe z prawidłową odpowiedzią jako pierwsze wpłynęło do Redakcji. Zgłoszenie musi spełniać wymogi formalne.

15. W przypadku rozwiązania konkursu drogą wyboru spośród prawidłowych odpowiedzi, konkurs wygrywa osoba, która została wybrana przez komisję konkursową z listy wszystkich zgłoszeń konkursowych z prawidłową odpowiedzią. Zgłoszenie musi spełniać wymogi formalne.

16. Listę osób nagrodzonych publikowana jest w dniu rozwiązania konkursu w artykule.

17. O sposobie odbioru nagród Redakcja informuje zwycięzców drogą mailową.

18. Nagrodę może odebrać wyłącznie zwycięzca. Redakcja lub współorganizator może wymagać od zwycięzcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu w celu ustalenia tożsamości.

19. Redakcja nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osób nadsyłających zgłoszenia konkursowe innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby, której dane dotyczą.

20. Redakcja dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursów.

21. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Portalu oraz możliwości usuwania konkursów i zdjęć bez podawania przyczyn takiego działania.

 

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY 
W SKLEPIE INTERNETOWYM

www.strazacki.pl

Regulamin Sklepu

§ 1

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym

Właścicielem sklepu jest firma Brand Active Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Al. Armii Krajowej 4a/134, 35-307 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000617468, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, NIP 8133721435, REGON 364434771.

2.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów, będących w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę : www.strazacki.pl.

4.Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

5.Produkty sprzedawane w sklepie www.strazacki.pl są gadżetami Portalu Strażaków – Strażacki.pl nie spełniają funkcji zabawek dla dzieci, a ewentualny kontakt dziecka z produktem musi odbywać się pod opieką osoby dorosłej.

6.Sklep www.strazacki.pl sprzedaje gadżety i upominki strażackie i nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu i wszelkie szkody spowodowane przez nieprawidłowe lub niezgodne z ich przeznaczeniem używanie produktów.

§ 2

Warunki realizacji zamówienia

1.Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego akceptacja w czasie składania zamówienia.

2. Zakupów w sklepie www.strazacki.pl mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

3. Sklep internetowy realizuje zamówienia z terenu całej Polski.

4. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie www.strazacki.pl są podawane w złotych polskich i są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT) i nie zawierają kosztów przesyłki.

5. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia .W formularzu Klient wskazuje takie dane jak lista zamawianych produktów,dane do faktury, pełny adres dostarczenia przesyłki, telefon kontaktowy, e-mail, określenie formy płatności, sposób dostawy a następnie wysyła formularz naciskając Potwierdź.

6.Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie oferty zakupu w rozumieniu kodeksu cywilnego.

7.Każde zamówienie przesłane do sklepu www.strazacki.pl jest potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej przez obsługę sklepu poprzez wysyła niezwrotnego maila na adres mailowy podany w formularzu przez Klienta. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sklepu internetowego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej.

8.Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.

9.Zamówienia można składać każdego dnia bez względu na porę. Termin realizacji wysyłki zamówienia wynosi 4 dni robocze liczone od pierwszego dnia pracy po złożeniu zamówienia i otrzymaniu wpłaty. W szczególnych przypadkach termin realizacji może być dłuższy, w takim przypadku osoba zamawiająca zostanie o tym poinformowana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10.Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godz. 17:00 rozpocznie się w godzinach rannych następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w dniu ustawowo wolnym od pracy rozpocznie się w godzinach rannych najbliższego dnia roboczego.

11.Płatność odbywa się za pośrednictwem przelewu na kontu sklepu www.strazacki.pl.

12.Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru.

13.Każdy Klient dokonujący zamówienia wraz z towarem otrzyma fakturę VAT , będącą dowodem zakupu i jednocześnie podstawą do ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.

14.Sklep www.strazacki.pl zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu dostawy przy zamówieniu bardzo dużej ilości produktu lub braku produktów na magazynie. O wydłużeniu terminu realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

15.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.

16.Sklep dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach sklepu www.strazacki.pl była aktualna, a prezentowane towary były dostępne w ciągłej sprzedaży. W przypadku dokonania zamiany ceny towaru przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego zamówienia lub też czasowej niedostępności zamówionego towaru, sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który ma prawo w takiej sytuacji odstąpić od zamówienia.

17.Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia w sposób wybrany przez Klienta przy zakupie.

18. Sklep www.strazacki.pl zastrzega sobie prawo do transakcji wyłącznie płatnej z góry.

§ 3

Zwroty i reklamacje

1.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi dodatkami i Fakturą VAT bądź paragonem, które Klient otrzymał przy dostawie i przesłać do siedziby firmy H&B Michał Bujacz na adres: H&B Michał Bujacz, Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 47, 55-050 Sobótka.

2.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

3.Konsument może odstąpić od umowy informując www.strazacki.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: H&B Michał Bujacz, Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 47, 55-050 Sobótka. z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .

4.Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim www.strazacki.pl przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6.W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował www.strazacki.pl o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: H&B Michał Bujacz, Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 47, 55-050 Sobótka, z dopiskiem „Zwrot”.

7.Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8.W przypadku odstąpienia od umowy www.strazacki.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez www.strazacki.pl.

9.Zwrot płatności zostanie dokonany przez www.strazacki.pl przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

10. www.strazacki.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12.Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 4

Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Sklep www.strazacki.pl jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sklep www.strazacki.pl ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacje można przesłać za pośrednictwem poczty na adres H&B Michał Bujacz, Rogów Sobócki, ul. Wrocławska 47, 55-050 Sobótka z dopiskiem „Reklamacja”.

 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sklep www.strazacki.pl dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.

 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sklep www.strazacki.pl dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w § 3 punkt 2 niniejszego Regulaminu.

 5. Sklep www.strazacki.pl rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sklep www.strazacki.pl zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 5

Ochrona danych osobowych

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep www.strazacki.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe, które Nabywcy podają podczas zakupów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz informowania o nowościach w Sklepie www.strazacki.pl.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie powyższych Warunków.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  przede wszystkim Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271) a także Ustawy o ochronie danych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) i innych obowiązujących aktów prawnych.

3. Sklep www.strazacki.pl zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie. Uprawnienie to nie będzie miało wpływu na zmówienie złożone przed zmianą zasad sprzedaży. Zmiana regulaminu jest skuteczna w terminie wskazanym przez sklep internetowy nie wcześniej niż w ciągu 14 dni od opublikowania go na stronie sklepu internetowego.

4. Sklep www.strazacki.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych w sklepie internetowym. Uprawnienie to nie będzie miało wpływu na zmówienie złożone przed zmianą ceny.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

Design Media


florian v3

kalendarze strażackie i OSP