Regulamin

Regulamin dotyczący przesyłania informacji do redakcji w formularzu www.strazacki.pl/alarm

§1           

 1. Właścicielem portalu (dalej zwane: Redakcja) jest Brand Active spółka zo., ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20c/3, 35-006 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000617468, REGON: 364434771, NIP: 8133721435
 2. Osoba, korzystająca z formularza na stronie www.strazacki.pl/alarm (dalej zwane: Użytkownik) oświadcza, że znany jest jej profil działalności redakcji.
 3. Redakcja oświadcza, że w ramach wykonywanej przez siebie działalności prowadzi i wydaje dziennik o nazwie „strazacki.pl” w formie portalu internetowego pod adresem www.strazacki.pl (zwany dalej: Dziennik)
 4. Redakcja oświadcza, że w ramach wykonywanej przez siebie działalności prowadzi serwisy (związane z dziennikiem) na portalu społecznościowym Facebook  pod adresem https://www.facebook.com/strazacki (zwany dalej: „Profil Facebook”), na portalu społecznościowym Twitter pod adresem https://twitter.com/strazacki (zwany dalej: „Profil Twitter”), na portalu społecznościowym Instagram pod adresem https://www.instagram.com/strazacki.pl (zwany dalej: „Profil Instagram”), na portalu społecznościowym YouTube pod adresem https://www.youtube.com/user/strazackipl (zwany dalej: „Profil Youtube”) - zwanymi dalej łącznie: „Profile społecznościowe”.

§2

 1. Dostarczone przez Użytkownika treści będą zamieszczane przez redakcję w Dzienniku i/lub Profilach społecznościowych przez Redakcję.
 2. Redakcja ma prawo do nałożenia na przesłane przez Użytkownika zdjęcia znaku graficznego, którym będzie logo Dziennika.
 3. Redakcja ma prawo do usunięcia lub do odmowy zamieszczenia w Dzienniku lub na Profilach społecznościowych treści dostarczonych przez Użytkownika w przypadku uznania, że posiadają one niską jakość, nie uwzględniają uwag i zastrzeżeń Redakcji, nie są zgodne z profilem i tematyką Dziennika lub z innych przyczyn wskazanych w trakcie współpracy przez Redakcję.
 4. Redakcja przed opublikowaniem lub po opublikowaniu Treści, ma prawo do dokonania ich odpowiedniej korekty stylistycznej i językowej.

§3

 1. Użytkownik oświadcza, że treści będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim (w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich). Przez pojęcie „niedozwolone zapożyczenia” należy rozumieć zapożyczenia treści, filmów, fotografii od podmiotów trzecich, które nie wyraziły zgody Dziennikarzowi lub Redakcji na używanie materiału.
 2. Z chwilą zamieszczenia w Dzienniku lub na Profilach społecznościowych Treści dostarczonych przez Użytkownika, Użytkownik udziela Redakcji niewyłącznej (z zastrzeżeniem ust. 7) licencji (bez obowiązku składania w tym zakresie dodatkowych oświadczeń) licencji, uprawniającej Redakcję do korzystania z dostarczonych Treści( w całości lub części) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, w tym na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach,

b) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, na twardych dyskach komputerów osobistych i wszelkich serwerach, bez jednoczesnego tworzenia nośnika materialnego,

c) wprowadzanie utworów do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów, udzielanie licencji, sublicencji

d) rozpowszechnianie utworów poprzez ich publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym także w ramach telewizji i radia internetowego, przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej a także wszelkie publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej oraz rozpowszechnianie i przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej;

e) korzystanie z utworów poprzez włączanie ich do innych utworów, w tym w ramach utworów audiowizualnych oraz innych materiałów nietwórczych.

f) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworu

 1. Udzielenie licencji, o którym mowa w niniejszym paragrafie, następuje bez ograniczenia liczby egzemplarzy, ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 2. Redakcja zobowiązuje się do umieszczania imienia i nazwiska Użytkownika jako autora tekstów w formie tekstowej.
 3. Redakcja zobowiązuje się do umieszczania imienia i nazwiska Użytkownika jako autora zdjęć i materiałów filmowych z wyjątkiem gdy taki materiał będzie pełnił funkcję promocyjną Dziennika lub ogólną, w szczególności gdy będzie stanowił element plakatu, grafiki, banera  lub innego materiału wykorzystywanego w celach marketingowych.
 4. Powyższe zapisy nie wyłączają stosowania pozostałych postanowień określonych w niniejszym paragrafie
 5. Licencja udzielana jest na czas oznaczony 10 lat. Strony postanawiają, że w okresie pierwszych 5 lat od momentu udzielenia licencji, ma ona charakter licencji nieodwołalnej a Użytkownik nie może jej wypowiedzieć. Po upływie 5 lat od momentu udzielenia licencji, Użytkownik może ją wypowiedzieć wyłącznie z ważnych przyczyn, na rok naprzód, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
 6. Rozwiązanie lub wygaśnięcie niniejszej Umowy nie powoduje rozwiązania lub wygaśnięcia umowy w zakresie udzielonej licencji.

§4

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Ewentualne spory mogące powstać w związku z Umową, rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Rzeszowie.
 3. Regulamin obowiązuje od: 07.01.2019 roku.
Strażacki.pl

Regulamin dotyc