Regulamin "Alarmu"

Regulamin dotyczący przesyłania informacji do redakcji w formularzu www.strazacki.pl/alarm

 

 §1

1. Niniejszy regulamin określa zasady przesyłania informacji przez Użytkowników do Redakcji Portalu  strażacki.pl, w ramach formularza internetowego "Alarm" oraz pod adresem korespondencyjnym Redakcji, przy ul. Sielska 17A w Poznaniu.

2. „Alarm” umożliwia przekazanie do publikacji na stronie Portalu internetowego strażacki.pl pod adresem: www.strazacki.pl (zwany dalej: Dziennikiem) oraz do serwisów związanych Dziennikiem na portalu społecznościowym Facebook  pod adresem https://www.facebook.com/strazacki (zwany dalej: „Profil Facebook”), na portalu społecznościowym Twitter pod adresem https://twitter.com/strazacki (zwany dalej: „Profil Twitter”), na portalu społecznościowym Instagram pod adresem https://www.instagram.com/strazacki.pl (zwany dalej: „Profil Instagram”), na portalu społecznościowym YouTube pod adresem https://www.youtube.com/user/strazackipl (zwany dalej: „Profil Youtube”) – (zwanymi dalej łącznie: „Profile społecznościowe”) - materiałów prasowych, w tym zdjęć cyfrowych, także w formie wiadomości MMS (zwanych dalej: Zdjęciem lub łącznie Zdjęciami), filmów reporterskich o objętości nie większej niż 10MB w formacie .avi, .mpeg, .mov, .mp4, długości max. 10 minut (zwanych dalej: Filmem lub łącznie Filmami) oraz artykułów, opinii, felietonów i innych form literackich w postaci tekstowej (zwanych dalej: Tekstem lub łącznie Tekstami) dotyczących bieżących wydarzeń - na zasadach określonych w niniejszym regulaminie "Alarmu" (zwanym dalej Regulaminem).

3. Materiały prasowe w formie Zdjęć, Filmów i Tekstów zwane są dalej łącznie Treściami.

4. Z Redakcją można skontaktować się poprzez adres e-mail  lub pisemnie na adres: Redakcja Strazacki.pl, ul. Sielska 17a, 60-129 Poznań.

5. Administratorem Dziennika oraz Profili społecznościowych, powiązanych z Dziennikiem jest P.P.U.H. "SUPRON 1" Spółka Jawna, Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3,        32-300 Olkusz, NIP 6370102888.

 §2

1. Dostarczone przez Użytkownika Treści będą zamieszczane przez Redakcję w Dzienniku i/lub Profilach społecznościowych.

2. Redakcja ma prawo do nałożenia na przesłane przez Użytkownika w ramach „Alarmu” zdjęcia, znaku graficznego, którym będzie logo Dziennika.

3. Redakcja ma prawo do usunięcia lub do odmowy zamieszczenia w Dzienniku lub na Profilach społecznościowych treści dostarczonych przez Użytkownika w przypadku uznania, że posiadają one niską jakość, nie uwzględniają uwag i zastrzeżeń Redakcji, nie są zgodne z profilem i tematyką Dziennika lub z innych przyczyn wskazanych w przez Redakcję.

4. Redakcja przed opublikowaniem lub po opublikowaniu Treści, ma prawo do dokonania ich odpowiedniej korekty stylistycznej i językowej.

§3

1. Użytkownik oświadcza, że przesyłane Treści są oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie naruszają praw przysługujących osobom trzecim (w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich). Przez pojęcie „niedozwolone zapożyczenia” należy rozumieć zapożyczenia treści, filmów, fotografii od podmiotów trzecich, które nie wyraziły zgody Użytkownikowi lub Redakcji na używanie materiału.

2. Z chwilą zamieszczenia w Dzienniku lub na Profilach społecznościowych Treści dostarczonych przez Użytkownika, Użytkownik udziela Redakcji niewyłącznej (z zastrzeżeniem ust. 7) licencji (bez obowiązku składania w tym zakresie dodatkowych oświadczeń) licencji, uprawniającej Redakcję do korzystania z dostarczonych Treści ( w całości lub części), w tym na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach,

b) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, na twardych dyskach komputerów osobistych i wszelkich serwerach, bez jednoczesnego tworzenia nośnika materialnego,

c) wprowadzanie utworów do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów, udzielanie licencji, sublicencji

d) rozpowszechnianie utworów poprzez ich publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym także w ramach telewizji i radia internetowego, przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, a także wszelkie publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej oraz rozpowszechnianie i przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej;

e) korzystanie z utworów poprzez włączanie ich do innych utworów, w tym w ramach utworów audiowizualnych oraz innych materiałów nietwórczych.

f) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworu

3. Udzielenie licencji, o którym mowa w niniejszym paragrafie, następuje bez ograniczenia liczby egzemplarzy, ograniczeń czasowych i terytorialnych.

4. Redakcja zobowiązuje się do umieszczania źródła informacji w publikowanym materiale.

5. Redakcja zobowiązuje się do umieszczania imienia i nazwiska Użytkownika jako autora zdjęć i materiałów filmowych z wyjątkiem, gdy taki materiał będzie pełnił funkcję promocyjną Dziennika lub ogólną, w szczególności gdy będzie stanowił element plakatu, grafiki, banera  lub innego materiału wykorzystywanego w celach marketingowych.

6. Powyższe zapisy nie wyłączają stosowania pozostałych postanowień określonych w niniejszym paragrafie.

7. Licencja udzielana jest na czas oznaczony 10 lat. Strony postanawiają, że w okresie pierwszych 5 lat od momentu udzielenia licencji, ma ona charakter licencji nieodwołalnej, a Użytkownik nie może jej wypowiedzieć. Po upływie 5 lat od momentu udzielenia licencji Użytkownik może ją wypowiedzieć wyłącznie z ważnych przyczyn, na rok naprzód, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

§4

1. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

2. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie www.strazacki.pl/alarm

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2021 r.

Strażacki.pl

Regulamin dotyc